Sangkacai Bucha Mahasetthi Luang Phor Unn Wat Tankong BE2548

Call for Price

First Batch Sangkacai Bucha Mahasetthi Luang Phor Unn Wat Tankong BE2548

Description

First Batch Sangkacai Bucha Mahasetthi Luang Phor Unn Wat Tankong BE2548. The base is 9 inches wide, made 71 pieces only. This bucha Serial Number is 48.
第一期大富翁善加财供奉型金身,龙婆温瓦丹功佛寺,佛历2548(2003年)。这尊金身的底部是9寸宽,只制作了71尊而已。这尊金身的编号是48。这款金身在市场的流通是极少的。有幸在几年前托朋友找到一尊,供奉在自家神桌上。如果大家有缘分找到可千万别错过。
CODE: 809015 (For Sharing only 纯属分享)